Staff

 

eÉuÉÉWûU lÉuÉÉåSrÉ ÌuɱÉsÉrÉ : uÉsÉxÉmÉÎss
eÉuÉÉWûU lÉuÉÉåSrÉ ÌuɱÉsÉrÉ : uÉsÉxÉmÉÎssÉ: ÍcɨÉÔU ÎeÉsÉÉ, AÉlkÉ mÉëSåzÉ - 517325. 
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA: VALASAPALLI :: DISTRICT: CHITTOOR
     STAFF POSITION FOR THE MONTH   OF 20th JANUARY 2019
                                         
          Entry grade in Samiti          Present Grade                    
S.
No
Name of the Post No. of
posts
sanc-
tioned
Name of the
Employee  in position
Educational
Qualifictions along
with subject in  PG
Post Dir/Abs (write DIR or ABS in the col. which ever is applicable) Date of joining
in the samiti
Post Pro/Transfer (Write PR or IRT or TR whichever is applicable) Date of joining Sex  M/F Date of birth Whether belong to Gen/OBC/ SC/ST/PH Religion Native District If presently working in native state, date of joining in the native state Date of joining
in the present
 JNV
whether spouse working in JNV if yes , name , post and  place of working . Reasons for vacancy
and from which date
Long absentees
if any with date
and reasons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 PRINCIPAL 1 Qíû. Lã. MüÉzÉrrÉÉ
DR. A. KASAIAH
M.Sc., B.Ed.,Ph. D PRINCIPAL DIR 22-07-1991 PRINCIPAL PR 01-06-2016 M 25-01-1963 GEN HINDU KADAPA YES ,
01-06-2016
01-06-2016  --  -- ..
2 VICE PRINCIPAL 1 ÌrÉ. mÉ©uÉÉÌiÉ
E. PADMAVATHI
M.Sc.,(Botony), B.Ed., VICE PRINCIPAL DIR 16-11-1992 VICE PRINCIPAL PR 30-07-2014 F 25-06-1967 GEN HINDU PRAKASAM YES,
30-07-2014
30-07-2014 YES, K.Venkateswarulu,
TGT(Tel), JNV, Chittoor
.. ..
  PGTs
1 PGT HINDI 1 VACANT                               Transferered to JNV, Bangalore Urban Relieved on the A/N of
29-04-2015
Mrs. S. Muntaz is
working as a PGT (Hindi) on contract basis joined on
04-06-2018
2 PGT ENGLISH 1 Ìo. uÉåsÉÉrÉÑSlÉ
T. VELAYUDHAN
M.A., B.Ed., M.Phil PGT (ENGLISH) DIR 29.09.1997 PGT (ENGLISH) TR 17-08-2009 M 16.08.1965 OBC HINDU KANYA
KUMARI
NO 17-08-2009 NO .. ..
3 PGT MATHS 1 uÉÏ. lÉÉaÉUÉeÉlÉ
V. NAGARAJAN
M.Sc. (Maths) M.Ed.,
M.Phil.
PGT(MATHS) DIR 5.11.1997 PGT(MATHS) IRT 2.7.2008 M 04.06.1968 GEN HINDU SIVAGANGA NO 02.07.2008 NO .. ..
4 PGT PHYSICS 1 VACANT                             NO Promoted as a Vice Principal and Transferred to JNV. Udhampur Dist.,  Ms. K. Sireesha is
working as a PGT (Phy) on contract basis joined on
04-06-2018
5 PGT CHEMISTRY 1 Måü. xÉÑoÉëqÉhrÉqÉ
K. SUBRAMANYAM
M.Sc., M.Ed.,  PGT (CHEMISTRY) DIR 14-08-1992 PGT (CHEMISTRY) TR 09-10-2013 M 25-06-1966 GEN HINDU ANANTHAPUR YES,
14-08-1992
09-10-2013 NO .. ..
6 PGT BIOLOGY 1 eÉÏ. cɳÉrrÉÉ
G. CHANNAIAH
M.Sc. (Botony) B.Ed., TGT(SCIENCE) DIR 18.7.1995 PGT(BIOLOGY) IRT 3.7.2007 M 05.11.1968 SC HINDU PRAKASAM YES,
03-07-2007
03.07.2007 NO .. ..
7 PGT HISTORY  - N.A. N.A. N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A  
8 PGT GEOGRAPHY 1 oÉÏ.WåûcÉ. qÉÇeÉÑlÉÉjÉ
MANJUNATH. B.H. 
M.A.(Geography) B.Ed., PGT(GEOGRAPHY) DIR 27.2.2009
A.N.
PGT(GEOGRAPHY) .. 27.2.2009
A.N.
M 01.07.1978 ST HINDU BAGALKOT NO 27.02.2009 , A.N. NO .. ..
9 PGT COMMERCE 1 ÍxÉ.Måü.LqÉ. lÉÉrÉÑQÕû
C.KRISHNA MURTHY NAIDU
M.COM., B.Ed., PGT COMMERCE DIR 11-04-1996 PGT(COMMERCE) TR 02-07-2010 M 28-05-1963 GEN HINDU ANANTHAPUR YES,
01-07-2010
02-07-2010 NO .. ..
10 PGT ECONOMICS 1 ÌuÉ.´ÉÏkÉU
V. SRIDHAR
M.A.(Economics) B.Ed., PGT(ECONOMICS) DIR 27.1.2005 PGT(ECONOMICS) IRT 30.06.2007 M 13.08.1974 SC HINDU NELLORE YES,
30.06.2007
30.06.2007 NO .. ..
11 PGT INF. TECH 1 LqÉ. sɤqÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ
M. LAKSHMINARAYANA
M.Sc., Comp.Sci. B.Ed., PGT (IP) DIR 13-08-2012 PGT (I.T)  .. 13-08-2012 M 05-05-1980 OBC HINDU ANANTHAPUR YES,
13-08-2012
13-08-2012 NO ..  
  TGTs
1 TGT HINDI 2 LxÉ. lÉÉaÉqÉÍhÉ S.NAGAMANI M.A. (Economics) B.Ed., TGT(HINDI) ABS 1.9.1992 TGT(HINDI) TR 22.8.2007 F 13.05.1962 GEN HINDU KURNOOL YES,
01-09-1992
22.08.2007 NO .. ..
LqÉ. zÉÍzÉMüsÉÉ M.SASIKALA M.A. (Hindi) B.Ed.,M.Phil TGT(HINDI) DIR 24.8.1995 TGT(HINDI) TR 26.6.2003 F 25.07.1966 GEN HINDU CHITTOOR YES,
24-08-1995
26.06.2003 NO .. ..
2 TGT ENGLISH 2 mÉÏ. mÉåËUrÉÉ MåüiÉrrÉÉ
P. PERIAKETHIAH
M.A., B.Ed., TGT(English) DIR 17.08.1995 TGT(ENGLISH) TR 28.07.16 M 16.03.1964 OBC HINDU VIRUDHU
NAGAR
NO 28.07.2016 NO .. ..
S. KRISHNA REDDY M.A., B.Ed TGT (English) DIR 17.07.1995 TGT(ENGLISH) TR 10.09.2018 M 01.05.1964 GEN HINDU KADAPA YES
12.07.2001
10.09.2018 NO .. ..
3 TGT MATHS 2 Måü. uÉåÇMüOåûxÉÑsÉÑ
K. VENKATESULU
B.Sc., B.Ed.,  TGT(MATHS) DIR 20.01.2004 TGT(MATHS) TR 29-07-2016 M 12.06.1978 OBC HINDU HYDERABAD YES,
20.01.2004
29-07-2016 NO   ..
LqÉ. kÉlÉsɤqÉÏ
M.DHANA LAKSHMI
M.Sc.,(Maths) B.Ed., TGT(MATHS) DIR 8.7.1994 TGT(MATHS) TR 03-07-2000 F 16.06.1969 SC HINDU NALGONDA NO 03-07-2000 NO .. ..
4 TGT SCIENCE 1 Måü. Í´ÉÌlÉuÉÉxÉ qÉÔÌiÉï
K. SREENIVASA MOORTHY
B.Sc., B.Ed.,  TGT (SCIENCE) DIR 17-09-1997 TGT(SCIENCE) TR 25-07-2016 M 02.03.1968 GEN HINDU ANANTAPUR YES,
25-07-2016
25-07-2016 NO .. ..
5 TGT SOCIAL 1 LqÉ. mÉUqÉÍzÉuÉrrÉÉ
M. PARAMA SIVAIAH
M.A., B.Ed.,  TGT(S.SCIENCE) DIR 19-08-1992 TGT(S.SCIENCE) TR 25-07-2016 M 07.05.1964 GEN HINDU KADAPA YES,
25-07-2016
25-07-2016 NO .. ..
6 IIIRD LANG
TEACHER
2 LlÉ. UÉqÉÍsÉaÉåÇxuÉÂQÒû
N.RAMALIGESWARUDU
M.A. (Telugu)M.Phil. TPT TGT(TELUGU) DIR 06.09.1991 TGT(TELUGU) IRT 28.06.2007 M 14.11.1959 GEN HINDU West.
GODAVARI
YES,
28.06.2007
29.06.2007 NO .. ..
K. VENKATESWARULU M.A., TPT (Telugu) TGT (TELUGU) DIR 7.09.89 TGT (TELUGU) TR 12-06-2017 M 7.09.1963 GEN HINDU PRAKASAM YES, 12-06-2017 12/06/2017 YES,
E. Padmavathi, VP,
JNV, CHITTOOR
.. ..
  MISC CATEGORY
          Entry grade in Samiti          Present Grade                    
S.
No
Name of the Post No. of
posts
sanc-
tioned
Name of the
Employee  in position
Educational
Qualifictions along
with subject in  PG
Post Dir/Abs (write DIR or ABS in the col. which ever is applicable) Date of joining
in the samiti
Post Pro/Transfer (Write PR or IRT or TR whichever is applicable) Date of joining Sex  M/F Date of birth Whether belong to Gen/OBC/ SC/ST/PH Religion Native District If presently working in native state, date of joining in the native state Date of joining
in the present
 JNV
whether spouse working in JNV if yes , name , post and  place of working . Reasons for vacancy
and from which date
Long absentees
if any with date
and reasons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ART TR. 1 eÉÏ. xÉÉD oÉÉoÉÉ
G. SAI BABA
B.A., TTC, Drawing  Gr-1&2 ART TEACHER 01.09.1992 01.09.1992 ART TEACHER TR 13-08-2016 M 05.01.1960 GEN HINDU   YES,
13-08-2016
13-08-2016 NO .. ..
2 MUSIC TR 1 eÉÏ. UÇaÉsɤqÉÏ
C. RANGA LAKSHMI
B.A., B.Ed., Sangeeth
Visharadh
MUSIC TEACHER DIR 18-09-1989 MUSIC TEACHER TR 03-09-2016 F 20-03-1961 GEN HINDU KURNOOL YES,
18-09-89
03-09-2016 NO .. ..
3 PET 2 B. JABEEN   P.E.T., DIR 16.01.1992 P.E.T.(F) TR 01.05.2018 F 14.10.1963 GEN MUSLIM ANANTAPUR YES.
01.05.2018
01.05.2018 NO .. ..
eÉÏ. xÉÑUåÇSìÉ UåŒûÏ
G. SURENDRA REDDY
B.Com. M.P.Ed., NIS P.E.T, DIR 25-05-1993 PET TR 18-06-10 M 06-08-1965 GEN HINDU MAHABOOB
NAGAR
NO, 18-06-10 18-06-2010 NO .. ..
4 SUPW 1 eÉå. AlÉÑUÉkÉÉ
J.ANURADHA
M.Sc.(Home Science)
M.Ed.,
SUPW TEACHER DIR 1.10.1992 SUPW TEACHER TR 12-08-1995 F 02.12.1962 GEN HINDU CHITTOOR YES,
12-08-1995
12-08-1995 NO .. ..
5 LIBRARIAN 1 eÉå. cÉåÇcÉÑ UÉqÉrrÉÉ
G. CHENCHU RAMAIAH
M. Com, B.Lsc LIBRARIAN DIR 16.01.1992 LIBRARIAN TR 03.09.2016 M 25.06.1961 GEN HINDU PRAKASAM YES 03.09.2016 NO .. ..
  NON TEACHING  
                                         
1 OFFICE SUPDT. 1 AÉU. xÉÑkÉÉMüÉU
R. SUDHAKAR
B.A (Litt), B.Ed., UDC ABS 01-05-1991 OFFICE SUPDT TR 25-11-1998 M 01.12.1959 GEN HINDU CHITTOOR YES,
19-07-2017
19-07-2017 NO .. ..
2 STAFF NURSE 1 ÎeÉ. lÉÉaÉsɤqÉqqÉ
G. NAGALAKSHMAMMA
B.Com.,General Nurshing,
6months Midwifery
Gynaecological Nursing
STAFF NURSE DIR 17-11-1989 STAFF NURSE TR 14-05-2017 F 01.07.1961 GEN HINDU ANANTHAPUR YES,
17-11-1993
14-05-2017 NO .. ..
3 CATERING ASSTT 1 eÉå. lÉÍsÉÌlÉ MÑüqÉÉUÏ
J. NALINI KUMARI
SSC, DCFT CATERING ASST. DIR 01.02.1991 CATERING ASST. TR 07-10-2013 F 01.06.1967 GEN HINDU CHITTOOR YES,
07.10.2013
07-10-2013 NO .. ..
4 UDC 1 S.H. MALATHI SSLC
Senior Eng. Typewriting
Senior Kannada Typewriting
UDC DIR 09.04.1990 UDC TR 19-11-2018 F 12-04-1965 OBC HINDU DAVANAGERE NO 19-11-2018 NO .. ..
5 LDC 2 Måü. zrÉÉqÉsÉÉ SåuÉÏ
K.SYAMALA DEVI
INTERMEDIATE LDC DIR 16.12.1993 LDC TR 24.11.2003 F 26.11.1966 SC HINDU ANANTHAPUR YES,
16.12.1993
24.11.2003 NO .. ..
LxÉ. ´ÉÏSåuÉÏ
S.SREEDEVI
MA(Political Science) LDC DIR 10.02.2000 LDC 10.02.2000 F 20.06.1972 OBC HINDU CHITTOOR YES,
10.02.2000
10.02.2000 NO .. ..
6 STORE KEEPER 1 H.K. SOMASEKHAR BABU B.Sc., Telugu (Higher)
English (Higher)
STORE KEEPER DIR 21.06.1991 STORE KEEPER TR 24.02.2018 M 01.01.1963 GEN HINDU ANANTHAPUR YES 24.02.2018 NO .. ..
7 DRIVER 1 Måü. uÉåÇMüOåûxuÉU UåŒûÏ
K. VENKATESWARA REDDY
VIII DRIVER DIR 01.02.1991 DRIVER TR 29-07-2010 M 02-01-1963 GEN HINDU NELLORE YES,
01.02.1991
29-07-2010 NO .. ..
8 COOK 1 EwÉÉzÉÇÌiÉlÉÉjÉ ÌWûUÉmÉÑUå
USHA SANTHINATH
HIRAPURE
IX CLASS COOK DIR 28.6.2007 COOK 28.6.2007 F 21.03.1963 GEN JAIN SANGLI NO 28.06.2007 NO .. ..
9 ELE. CUM.PL. 1 LxÉ.ÌuÉ. xÉÑooÉÉUåŒûÏ
S.V. SUBBA REDDY
SSC, ITI ELE.CUM.PLUMBER DIR 12.9.1996 ELE.CUM.
PLUMBER
12.9.1996 M 01.06.1961 GEN HINDU CHITTOOR YES,
12.09.1996
12.09.1996 NO .. ..
10 LAB ATTTD 1 VACANT         VACANT                   Retired on 31-05-14
11 CHOWKIDAR 2 VACANT   CHOWKIDAR     CHOWKIDAR                   Retired on 31-05-17
VACANT                               RESIGNED ON THE A.N OF 30-09-2012
12 CHOW-CUM-
SWEEPER
2 VACANT .. CHOW-CUM-SW .. .. ..           .. .. .. .. Retired on 31-01-2015
ÌOû. qÉÑUWUÏ
T.MURAHARI
INTERMEDIATE CHOW-CUM-SW DIR 20.5.1991 CHOW-CUM-SW 20.5.1991 M 14.06.1964 OBC(PH) HINDU CHITTOOR YES,
230.05.1991
20.05.1991 NO ..  
13 MESS HELPER 2 VACANT                               Retired on 30-06-11
uÉæ. AlÉÇiÉsɤqÉÏ
Y. ANANTHA LAKSHMI
V CLASS MESS HELPER DIR 16.9.1994 MESS HELPER TR 14.12.2004 F 18.05.1962 OBC HINDU KADAPA YES,
16.09.1994
14.12.2004 NO .. ..
14 MATRON 2 K.R SULOCAHANA B.A., NURSING MATRON CONTRACT 11-06-2018 MATRON CONTRACT 11-06-2018 F 10.10.1965 GEN HINDU CHITTOOR 11-06-2018 11-06-2018 NA .. ..
SUSEELA INTERMEDIATE MATRON CONTRACT 14-09-2018 MATRON CONTRACT 14-09-2018 F 01.07.1970 SC HINDU CHITTOOR 14.09.2018 14.09.2018 NA .. ..
                                         
                                          Qíû. Lã. MüÉzÉrrÉÉ / Dr. A. KASAIAH)
                                                            mÉëÉcÉÉrÉï/ PRINCIPAL
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
É: ÍcɨÉÔU ÎeÉsÉÉ, AÉlkÉ mÉëSåzÉ - 517325. 
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA: VALASAPALLI :: DISTRICT: CHITTOOR
     STAFF POSITION FOR THE MONTH   OF 20th JANUARY 2019
                                         
          Entry grade in Samiti          Present Grade                    
S.
No
Name of the Post No. of
posts
sanc-
tioned
Name of the
Employee  in position
Educational
Qualifictions along
with subject in  PG
Post Dir/Abs (write DIR or ABS in the col. which ever is applicable) Date of joining
in the samiti
Post Pro/Transfer (Write PR or IRT or TR whichever is applicable) Date of joining Sex  M/F Date of birth Whether belong to Gen/OBC/ SC/ST/PH Religion Native District If presently working in native state, date of joining in the native state Date of joining
in the present
 JNV
whether spouse working in JNV if yes , name , post and  place of working . Reasons for vacancy
and from which date
Long absentees
if any with date
and reasons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 PRINCIPAL 1 Qíû. Lã. MüÉzÉrrÉÉ
DR. A. KASAIAH
M.Sc., B.Ed.,Ph. D PRINCIPAL DIR 22-07-1991 PRINCIPAL PR 01-06-2016 M 25-01-1963 GEN HINDU KADAPA YES ,
01-06-2016
01-06-2016  --  -- ..
2 VICE PRINCIPAL 1 ÌrÉ. mÉ©uÉÉÌiÉ
E. PADMAVATHI
M.Sc.,(Botony), B.Ed., VICE PRINCIPAL DIR 16-11-1992 VICE PRINCIPAL PR 30-07-2014 F 25-06-1967 GEN HINDU PRAKASAM YES,
30-07-2014
30-07-2014 YES, K.Venkateswarulu,
TGT(Tel), JNV, Chittoor
.. ..
  PGTs
1 PGT HINDI 1 VACANT                               Transferered to JNV, Bangalore Urban Relieved on the A/N of
29-04-2015
Mrs. S. Muntaz is
working as a PGT (Hindi) on contract basis joined on
04-06-2018
2 PGT ENGLISH 1 Ìo. uÉåsÉÉrÉÑSlÉ
T. VELAYUDHAN
M.A., B.Ed., M.Phil PGT (ENGLISH) DIR 29.09.1997 PGT (ENGLISH) TR 17-08-2009 M 16.08.1965 OBC HINDU KANYA
KUMARI
NO 17-08-2009 NO .. ..
3 PGT MATHS 1 uÉÏ. lÉÉaÉUÉeÉlÉ
V. NAGARAJAN
M.Sc. (Maths) M.Ed.,
M.Phil.
PGT(MATHS) DIR 5.11.1997 PGT(MATHS) IRT 2.7.2008 M 04.06.1968 GEN HINDU SIVAGANGA NO 02.07.2008 NO .. ..
4 PGT PHYSICS 1 VACANT                             NO Promoted as a Vice Principal and Transferred to JNV. Udhampur Dist.,  Ms. K. Sireesha is
working as a PGT (Phy) on contract basis joined on
04-06-2018
5 PGT CHEMISTRY 1 Måü. xÉÑoÉëqÉhrÉqÉ
K. SUBRAMANYAM
M.Sc., M.Ed.,  PGT (CHEMISTRY) DIR 14-08-1992 PGT (CHEMISTRY) TR 09-10-2013 M 25-06-1966 GEN HINDU ANANTHAPUR YES,
14-08-1992
09-10-2013 NO .. ..
6 PGT BIOLOGY 1 eÉÏ. cɳÉrrÉÉ
G. CHANNAIAH
M.Sc. (Botony) B.Ed., TGT(SCIENCE) DIR 18.7.1995 PGT(BIOLOGY) IRT 3.7.2007 M 05.11.1968 SC HINDU PRAKASAM YES,
03-07-2007
03.07.2007 NO .. ..
7 PGT HISTORY  - N.A. N.A. N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A  
8 PGT GEOGRAPHY 1 oÉÏ.WåûcÉ. qÉÇeÉÑlÉÉjÉ
MANJUNATH. B.H. 
M.A.(Geography) B.Ed., PGT(GEOGRAPHY) DIR 27.2.2009
A.N.
PGT(GEOGRAPHY) .. 27.2.2009
A.N.
M 01.07.1978 ST HINDU BAGALKOT NO 27.02.2009 , A.N. NO .. ..
9 PGT COMMERCE 1 ÍxÉ.Måü.LqÉ. lÉÉrÉÑQÕû
C.KRISHNA MURTHY NAIDU
M.COM., B.Ed., PGT COMMERCE DIR 11-04-1996 PGT(COMMERCE) TR 02-07-2010 M 28-05-1963 GEN HINDU ANANTHAPUR YES,
01-07-2010
02-07-2010 NO .. ..
10 PGT ECONOMICS 1 ÌuÉ.´ÉÏkÉU
V. SRIDHAR
M.A.(Economics) B.Ed., PGT(ECONOMICS) DIR 27.1.2005 PGT(ECONOMICS) IRT 30.06.2007 M 13.08.1974 SC HINDU NELLORE YES,
30.06.2007
30.06.2007 NO .. ..
11 PGT INF. TECH 1 LqÉ. sɤqÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ
M. LAKSHMINARAYANA
M.Sc., Comp.Sci. B.Ed., PGT (IP) DIR 13-08-2012 PGT (I.T)  .. 13-08-2012 M 05-05-1980 OBC HINDU ANANTHAPUR YES,
13-08-2012
13-08-2012 NO ..  
  TGTs
1 TGT HINDI 2 LxÉ. lÉÉaÉqÉÍhÉ S.NAGAMANI M.A. (Economics) B.Ed., TGT(HINDI) ABS 1.9.1992 TGT(HINDI) TR 22.8.2007 F 13.05.1962 GEN HINDU KURNOOL YES,
01-09-1992
22.08.2007 NO .. ..
LqÉ. zÉÍzÉMüsÉÉ M.SASIKALA M.A. (Hindi) B.Ed.,M.Phil TGT(HINDI) DIR 24.8.1995 TGT(HINDI) TR 26.6.2003 F 25.07.1966 GEN HINDU CHITTOOR YES,
24-08-1995
26.06.2003 NO .. ..
2 TGT ENGLISH 2 mÉÏ. mÉåËUrÉÉ MåüiÉrrÉÉ
P. PERIAKETHIAH
M.A., B.Ed., TGT(English) DIR 17.08.1995 TGT(ENGLISH) TR 28.07.16 M 16.03.1964 OBC HINDU VIRUDHU
NAGAR
NO 28.07.2016 NO .. ..
S. KRISHNA REDDY M.A., B.Ed TGT (English) DIR 17.07.1995 TGT(ENGLISH) TR 10.09.2018 M 01.05.1964 GEN HINDU KADAPA YES
12.07.2001
10.09.2018 NO .. ..
3 TGT MATHS 2 Måü. uÉåÇMüOåûxÉÑsÉÑ
K. VENKATESULU
B.Sc., B.Ed.,  TGT(MATHS) DIR 20.01.2004 TGT(MATHS) TR 29-07-2016 M 12.06.1978 OBC HINDU HYDERABAD YES,
20.01.2004
29-07-2016 NO   ..
LqÉ. kÉlÉsɤqÉÏ
M.DHANA LAKSHMI
M.Sc.,(Maths) B.Ed., TGT(MATHS) DIR 8.7.1994 TGT(MATHS) TR 03-07-2000 F 16.06.1969 SC HINDU NALGONDA NO 03-07-2000 NO .. ..
4 TGT SCIENCE 1 Måü. Í´ÉÌlÉuÉÉxÉ qÉÔÌiÉï
K. SREENIVASA MOORTHY
B.Sc., B.Ed.,  TGT (SCIENCE) DIR 17-09-1997 TGT(SCIENCE) TR 25-07-2016 M 02.03.1968 GEN HINDU ANANTAPUR YES,
25-07-2016
25-07-2016 NO .. ..
5 TGT SOCIAL 1 LqÉ. mÉUqÉÍzÉuÉrrÉÉ
M. PARAMA SIVAIAH
M.A., B.Ed.,  TGT(S.SCIENCE) DIR 19-08-1992 TGT(S.SCIENCE) TR 25-07-2016 M 07.05.1964 GEN HINDU KADAPA YES,
25-07-2016
25-07-2016 NO .. ..
6 IIIRD LANG
TEACHER
2 LlÉ. UÉqÉÍsÉaÉåÇxuÉÂQÒû
N.RAMALIGESWARUDU
M.A. (Telugu)M.Phil. TPT TGT(TELUGU) DIR 06.09.1991 TGT(TELUGU) IRT 28.06.2007 M 14.11.1959 GEN HINDU West.
GODAVARI
YES,
28.06.2007
29.06.2007 NO .. ..
K. VENKATESWARULU M.A., TPT (Telugu) TGT (TELUGU) DIR 7.09.89 TGT (TELUGU) TR 12-06-2017 M 7.09.1963 GEN HINDU PRAKASAM YES, 12-06-2017 12/06/2017 YES,
E. Padmavathi, VP,
JNV, CHITTOOR
.. ..
  MISC CATEGORY
          Entry grade in Samiti          Present Grade                    
S.
No
Name of the Post No. of
posts
sanc-
tioned
Name of the
Employee  in position
Educational
Qualifictions along
with subject in  PG
Post Dir/Abs (write DIR or ABS in the col. which ever is applicable) Date of joining
in the samiti
Post Pro/Transfer (Write PR or IRT or TR whichever is applicable) Date of joining Sex  M/F Date of birth Whether belong to Gen/OBC/ SC/ST/PH Religion Native District If presently working in native state, date of joining in the native state Date of joining
in the present
 JNV
whether spouse working in JNV if yes , name , post and  place of working . Reasons for vacancy
and from which date
Long absentees
if any with date
and reasons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 ART TR. 1 eÉÏ. xÉÉD oÉÉoÉÉ
G. SAI BABA
B.A., TTC, Drawing  Gr-1&2 ART TEACHER 01.09.1992 01.09.1992 ART TEACHER TR 13-08-2016 M 05.01.1960 GEN HINDU   YES,
13-08-2016
13-08-2016 NO .. ..
2 MUSIC TR 1 eÉÏ. UÇaÉsɤqÉÏ
C. RANGA LAKSHMI
B.A., B.Ed., Sangeeth
Visharadh
MUSIC TEACHER DIR 18-09-1989 MUSIC TEACHER TR 03-09-2016 F 20-03-1961 GEN HINDU KURNOOL YES,
18-09-89
03-09-2016 NO .. ..
3 PET 2 B. JABEEN   P.E.T., DIR 16.01.1992 P.E.T.(F) TR 01.05.2018 F 14.10.1963 GEN MUSLIM ANANTAPUR YES.
01.05.2018
01.05.2018 NO .. ..
eÉÏ. xÉÑUåÇSìÉ UåŒûÏ
G. SURENDRA REDDY
B.Com. M.P.Ed., NIS P.E.T, DIR 25-05-1993 PET TR 18-06-10 M 06-08-1965 GEN HINDU MAHABOOB
NAGAR
NO, 18-06-10 18-06-2010 NO .. ..
4 SUPW 1 eÉå. AlÉÑUÉkÉÉ
J.ANURADHA
M.Sc.(Home Science)
M.Ed.,
SUPW TEACHER DIR 1.10.1992 SUPW TEACHER TR 12-08-1995 F 02.12.1962 GEN HINDU CHITTOOR YES,
12-08-1995
12-08-1995 NO .. ..
5 LIBRARIAN 1 eÉå. cÉåÇcÉÑ UÉqÉrrÉÉ
G. CHENCHU RAMAIAH
M. Com, B.Lsc LIBRARIAN DIR 16.01.1992 LIBRARIAN TR 03.09.2016 M 25.06.1961 GEN HINDU PRAKASAM YES 03.09.2016 NO .. ..
  NON TEACHING  
                                         
1 OFFICE SUPDT. 1 AÉU. xÉÑkÉÉMüÉU
R. SUDHAKAR
B.A (Litt), B.Ed., UDC ABS 01-05-1991 OFFICE SUPDT TR 25-11-1998 M 01.12.1959 GEN HINDU CHITTOOR YES,
19-07-2017
19-07-2017 NO .. ..
2 STAFF NURSE 1 ÎeÉ. lÉÉaÉsɤqÉqqÉ
G. NAGALAKSHMAMMA
B.Com.,General Nurshing,
6months Midwifery
Gynaecological Nursing
STAFF NURSE DIR 17-11-1989 STAFF NURSE TR 14-05-2017 F 01.07.1961 GEN HINDU ANANTHAPUR YES,
17-11-1993
14-05-2017 NO .. ..
3 CATERING ASSTT 1 eÉå. lÉÍsÉÌlÉ MÑüqÉÉUÏ
J. NALINI KUMARI
SSC, DCFT CATERING ASST. DIR 01.02.1991 CATERING ASST. TR 07-10-2013 F 01.06.1967 GEN HINDU CHITTOOR YES,
07.10.2013
07-10-2013 NO .. ..
4 UDC 1 S.H. MALATHI SSLC
Senior Eng. Typewriting
Senior Kannada Typewriting
UDC DIR 09.04.1990 UDC TR 19-11-2018 F 12-04-1965 OBC HINDU DAVANAGERE NO 19-11-2018 NO .. ..
5 LDC 2 Måü. zrÉÉqÉsÉÉ SåuÉÏ
K.SYAMALA DEVI
INTERMEDIATE LDC DIR 16.12.1993 LDC TR 24.11.2003 F 26.11.1966 SC HINDU ANANTHAPUR YES,
16.12.1993
24.11.2003 NO .. ..
LxÉ. ´ÉÏSåuÉÏ
S.SREEDEVI
MA(Political Science) LDC DIR 10.02.2000 LDC 10.02.2000 F 20.06.1972 OBC HINDU CHITTOOR YES,
10.02.2000
10.02.2000 NO .. ..
6 STORE KEEPER 1 H.K. SOMASEKHAR BABU B.Sc., Telugu (Higher)
English (Higher)
STORE KEEPER DIR 21.06.1991 STORE KEEPER TR 24.02.2018 M 01.01.1963 GEN HINDU ANANTHAPUR YES 24.02.2018 NO .. ..
7 DRIVER 1 Måü. uÉåÇMüOåûxuÉU UåŒûÏ
K. VENKATESWARA REDDY
VIII DRIVER DIR 01.02.1991 DRIVER TR 29-07-2010 M 02-01-1963 GEN HINDU NELLORE YES,
01.02.1991
29-07-2010 NO .. ..
8 COOK 1 EwÉÉzÉÇÌiÉlÉÉjÉ ÌWûUÉmÉÑUå
USHA SANTHINATH
HIRAPURE
IX CLASS COOK DIR 28.6.2007 COOK 28.6.2007 F 21.03.1963 GEN JAIN SANGLI NO 28.06.2007 NO .. ..
9 ELE. CUM.PL. 1 LxÉ.ÌuÉ. xÉÑooÉÉUåŒûÏ
S.V. SUBBA REDDY
SSC, ITI ELE.CUM.PLUMBER DIR 12.9.1996 ELE.CUM.
PLUMBER
12.9.1996 M 01.06.1961 GEN HINDU CHITTOOR YES,
12.09.1996
12.09.1996 NO .. ..
10 LAB ATTTD 1 VACANT         VACANT                   Retired on 31-05-14
11 CHOWKIDAR 2 VACANT   CHOWKIDAR     CHOWKIDAR                   Retired on 31-05-17
VACANT                               RESIGNED ON THE A.N OF 30-09-2012
12 CHOW-CUM-
SWEEPER
2 VACANT .. CHOW-CUM-SW .. .. ..           .. .. .. .. Retired on 31-01-2015
ÌOû. qÉÑUWUÏ
T.MURAHARI
INTERMEDIATE CHOW-CUM-SW DIR 20.5.1991 CHOW-CUM-SW 20.5.1991 M 14.06.1964 OBC(PH) HINDU CHITTOOR YES,
230.05.1991
20.05.1991 NO ..  
13 MESS HELPER 2 VACANT                               Retired on 30-06-11
uÉæ. AlÉÇiÉsɤqÉÏ
Y. ANANTHA LAKSHMI
V CLASS MESS HELPER DIR 16.9.1994 MESS HELPER TR 14.12.2004 F 18.05.1962 OBC HINDU KADAPA YES,
16.09.1994
14.12.2004 NO .. ..
14 MATRON 2 K.R SULOCAHANA B.A., NURSING MATRON CONTRACT 11-06-2018 MATRON CONTRACT 11-06-2018 F 10.10.1965 GEN HINDU CHITTOOR 11-06-2018 11-06-2018 NA .. ..
SUSEELA INTERMEDIATE MATRON CONTRACT 14-09-2018 MATRON CONTRACT 14-09-2018 F 01.07.1970 SC HINDU CHITTOOR 14.09.2018 14.09.2018 NA .. ..
                                         
                                          Qíû. Lã. MüÉzÉrrÉÉ / Dr. A. KASAIAH)
                                                            mÉëÉcÉÉrÉï/ PRINCIPAL